Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego www.legalweb.pl

§ I

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Adres elektroniczny– oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dokument/Dokumentacja– wzorzec umowy, regulamin strony internetowej/sklepu internetowego/serwisu internetowego, polityka prywatności oraz plików cookies oraz inne materiały sporządzone przez Usługodawcę.
 4. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej www.legalweb.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 5. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.legalweb.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 6. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie legalweb.pl umożliwiający nawiązanie kontaktu z Usługodawcą.
 7. Klient – przedsiębiorca lub firma, którzy zamierzają zawrzeć lub zawarli Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 8. Strona Internetowa/Serwis Internetowy Usługobiorcy– Strona internetowa pod unikalną domeną, do korzystania z której Usługobiorcy jest uprawniony.
 9. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy.
 10. Regulamin – regulamin sprzedaży Serwisu.
 11. Usługodawca (Sprzedawca) – Cezary Brzozowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Betula Group Cezary Brzozowski, z siedzibą w Opolu, ul. Lipowa 7a, 45-240, adres do doręczeń: ul. Lipowa 7a, 45-240 Opole, NIP: 8481676688, REGON 367460881, mail: kontakt@legalweb.pl, tel. + 48 661 311 154.
 12. Produkt (Usługa) – dostępna w Serwisie usługa (produkt) będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Pakiety – pakiety prezentowane w ofercie Serwisu (Web Mini, Web Midi, Web Maxi, Legal Mini, Legal Midi, Legal Maxi).
 14. Umowa sprzedaży– Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
 15. Usługobiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2016 r. poz. 1829 ze zm.), na rzecz którego Usługodawca będzie świadczył lub świadczy usługę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. W przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną to korzystanie z Serwisu i Usługi elektronicznej musi być związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. niebędący Konsumentem).
 16. Świadczenie usług drogą elektroniczną– wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 17. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 19. Serwis– strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi serwis, działający w domenie https://www.legalweb.pl/.
 20. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.
 21. Konsument – za konsumenta w myśl art. 22 1 kodeksu cywilnego uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 22. 12miesięczny monitoring pod kątem klauzul niedozwolonych i zmian w prawie – Usługa polega na informowaniu Usługobiorcy drogą mailową o najważniejszych zmianach w prawie, objętych Umową sprzedaży oraz o uznaniu nowych klauzul za niedozwolone. Wdrożenie powyższego w życie, drogą aktualizacji regulaminu, odbywa się na zlecenie klienta, przesłane na e-mail kontakt@legalweb.pl i wiąże się ze zryczałtowaną opłatą w wysokości 99 pln netto. Brak zlecenia od Klienta równoznaczny jest z rezygnacją z Usługi monitoringu i zwalnia Usługodawcę za szkody poniesione przez Klienta z tytułu posiadania nieaktualnych Dokumentu/Dokumentacji.
 23. Audyt prawny i zakupowy (testowe zakupy) strony www – wykonywany jest  przez Usługodawcę jednokrotnie po opłaceniu przez Usługobiorcę zamówienia. Możliwe jest wykonanie kolejnego audytu prawnego i zakupowego strony www na zlecenie klienta, przesłane na e-mail kontatk@legalweb.pl i wiąże się dla Usługobiorcy ze zryczałtowaną opłatą w wysokości 19,99 pln netto.

§ II

Postanowienia ogólne

 1. Serwis prowadzony jest przez Usługodawcę.
 2. Serwis działa na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 poz. 1030 ze zm.) przez Usługodawcę.
 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Usługodawca nie świadczy usług w sposób inny niż określony powyżej, w szczególności nie prowadzi stacjonarnej kancelarii prawnej, w której możliwe byłoby osobiste spotkanie z Klientem. Jedyną możliwością skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest droga elektroniczna.
 6. Usługodawca nie świadczy usług tożsamych z zakresem usług wykonywanych przez notariuszy, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, komorników, w tym reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi czy też urzędami.
 7. Usługodawca może świadczyć usługę pomocy w znalezieniu odpowiedniego radcy prawnego lub adwokata do reprezentacji sądowej lub przedsądowej. Usługodawca może również współpracować stale z kancelarią stacjonarną radców prawnych czy adwokatów w zakresie usług tożsamych z zakresem usług wykonywanych przez radców prawnych czy adwokatów. W takim wypadku stroną umowy o świadczenie pomocy prawnej jest wobec Klienta radca prawny lub adwokat.
 8. Oferta Serwisu skierowana jest wyłącznie do Przedsiębiorców, z wyłączeniem Konsumentów.
 9. Każdy Usługobiorca i Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 10. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Usługobiorcę jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie składania Zamówienia.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy:
 1. kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.);
 2. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;
 1. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).

§ III

Rodzaj i zakres Usług elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia,
  2. prowadzenie Konta w Serwisie,
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

§ IV

Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych

 1. Świadczenie Usług elektronicznych określonych powyżej przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer stacjonarny lub przenośny albo inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa;
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript;
  5. program do odczytu plików formatu PDF;
  6. program do odczytu plików formatu Word.

§ V

Obowiązki Usługobiorcy oraz Klienta

 1. Usługobiorca oraz Klient są zobowiązani do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca oraz Klient są zobowiązani do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę oraz Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić jakiejkolwiek działalności polegającej na praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w rozumieniu ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049 ze zm.), jak również nie dopuszcza się jakichkolwiek czynów polegających na ukrywaniu dochodów, zatajeniu dochodów, uchylaniu się od płacenia podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych, a także innych czynów, zabronionych przez ustawę z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny skarbowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2137).

§ VI

Warunki zawierania Umów sprzedaży

 1. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Usługobiorca oraz Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Cena Produktu uwidoczniona w Serwisie podana jest w złotych polskich (PLN) i stanowi cenę netto do której należy doliczyć podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu składania Zamówienia.
 3. Cena Produktu uwidoczniona w Serwisie jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługobiorcę lub Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Usługobiorcę lub Klienta Zamówienia.
 4. W celu złożenia Zamówienia, Usługobiorca lub Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Serwisie.
 5. Zamówienia można składać:
  1. poprzez stronę internetową za pomocą Formularza zamówienia (Serwis www.legalweb.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres elektroniczny: kontakt@legalweb.pl;
  3. poprzez Formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie;
  4. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 661 311 154 (koszt połączenia wg. taryfy operatora).
 6. Zawarcie Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
  1. Do zawarcia Umowy sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia.
  2. W celu złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę należy wypełnić Formularz zamówienia – aby tego dokonać niezbędne jest wybranie Produktu oraz kliknięcie „Zamawiam”.
  3. Następnie należy potwierdzić swój wybór klikając „Dodaj do Koszyka”.
  4. Na tym etapie Usługobiorca ma możliwość „Kontynuowania zakupów”, „Zaktualizowania Koszyka” (dowolną ilość razy, dodając lub usuwając poszczególne Produkty), bądź „Przejścia do kasy”.
  5. Po „Przejściu do kasy” Usługobiorca nie posiadający Konta w Serwisie może się zarejestrować poprzez wypełnienie Formularza rejestracji, a posiadający Konto w Serwisie – zalogować. Usługobiorca może dokonać zakupu Produktu bez rejestracji bądź logowania.
  6. Na tym etapie istnieje możliwość założenia Konta w Serwisie zaznaczając check-box „Stworzyć konto?”.
  7. W celu złożenia zamówienia konieczne jest podanie następujących danych:
   1. nazwy prowadzonej firmy;
   2. adresu firmy;
   3. numeru NIP;
   4. Adresu elektronicznego;
   5. numeru telefonu.

Wprowadzenie powyższych danych jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownik jest przedsiębiorcą, tj. nie jest Konsumentem.

 1. Opcjonalnie Usługobiorca może podać następujące dane:
  1. adres strony Sklepu internetowego/Serwisu internetowego;
  2. imię i nazwisko.
 2. Na tym etapie Usługobiorca ma również możliwość dodania uwag do Zamówienia w polu „Uwagi do zamówienia”.
 3. Na stronie widoczne jest również złożone Zamówienie z wyszczególnionymi Produktami.
 4. Na tym etapie należy dokonać wyboru sposobu płatności poprzez wybranie check-box „Przelew bankowy” lub „PayU”.
 5. Następnie należy zapoznać się z treścią Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do treści Regulaminu).
 6. Dla wykonania usługi konieczna jest zgoda Usługobiorcy na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości stwierdza się, iż akceptacja niniejszego Regulaminu równoznaczna jest także ze za zgodą Usługobiorcy na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. Następnie należy kliknąć pole „Kupuję i płacę”, po czym Usługobiorca zostaje przekierowany na stronę Serwisu, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Serwisie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 8. W zależności od dokonanego wyboru formy płatności (przelew lub PayU) na dalszym etapie Zamówienia, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi płatności.
 9. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Usługobiorcy jego Zamówieniem. Po zaksięgowaniu na koncie bankowym Usługodawcy całkowitej wpłaty za Produkt, Usługodawca potwierdzi niezwłocznie przyjęcie Zamówienia do realizacji na Adres elektroniczny Usługobiorcy podany w Zamówieniu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
  1. oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia,
  2. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  3. oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).
 10. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail, o której mowa powyżej zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 1. Usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia w granicach dozwolonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Zamówienia złożone po godz. 13:00 w dni powszednie, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 3. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT, która będzie przesyłana w formie elektronicznej. Zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) i przepisów wykonawczych stosowanie faktur elektronicznych, obejmuje akceptację przesyłania w tym udostępniania faktur w drodze elektronicznej. W związku z powyższym konieczna jest zgoda Klienta na taki sposób przesyłania faktur. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości stwierdza się, iż akceptacja niniejszego Regulaminu równoznaczna jest także ze za zgodą Klienta na przesyłanie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu wyżej wskazanych przepisów. Za doręczenie faktury przyjmuje się chwilę jej wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta.
 4. Umowy o świadczenie usług są zawierane na czas określony lub nieokreślony i ulegają rozwiązaniu z chwilą ich wykonania przez Usługodawcę lub z upływem określonego terminu lub rozwiązania umowy na skutek jej wypowiedzenia lub odstąpienia.
 5. Dodatkowe usługi prawne mogą być świadczone na zasadach określonych odrębnie.

§ VII

Sposoby płatności. Sposób realizacji. Termin i sposoby dostawy

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:

56 2530 0008 2011 1013 7843 0001  (Nest Bank S.A.) firmy Betula Group Cezary Brzozowski, 45-240 Opole, ul. Lipowa 7a, NIP: 8481676688.

 1. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayU).
 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 2 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 2. Dokonując płatności Klient w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora.
 3. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, przystąpienie do pracy nad Dokumentacją rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 5. Usługodawca w żaden sposób nie gromadzi i nie zapisuje danych identyfikacyjnych Klienta związanych z realizowaniem płatności, w szczególności takich jak dane karty płatniczej, dane dostępowe do systemów transakcyjnych, ani w inny sposób nie wpływa na dokonywanie płatności przez Klienta.
 6. Po prawidłowym dokonaniu płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, na Adres elektroniczny wskazany przez Klienta przesyłana jest informacja o dokonaniu płatności, a także plik zawierający fakturę VAT w wersji elektronicznej.
 7. Usługobiorca jest obowiązany przesłać Usługodawcy dane umożliwiające wystawienie faktury VAT na etapie składania Zamówienia.
 8. Zakupione w Serwisie Produkty są wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres elektroniczny Klienta podany w Zamówieniu.
 9. Czas tworzenia Dokumentów lub Dokumentacji wynosi od 1 do 7 Dni Roboczych, przy czym wskazany termin nie biegnie, w czasie gdy propozycja Dokumentacji weryfikowana jest przez danego Klienta, w celu zgłoszenia przez niego uwag, jak również w czasie, gdy Usługodawca oczekuje odpowiedzi Klienta na zadane pytania w celu ustalenia informacji niezbędnych do utworzenia Dokumentu lub Dokumentacji, w czasie, gdy Usługodawca oczekuje na przesłanie opisu funkcjonalności i działania Sklepu Internetowego/Serwisu Internetowego oraz konsultacji.
 10. Usługa przygotowania i udostępnienia na Adres elektroniczny Klienta Dokumentacji o której mowa powyżej przebiega według następującego schematu:
  1. Usługodawca analizuje Stronę Internetową/Serwis Internetowy Klienta, udostępnione dokumenty oraz opis funkcjonalności i działania Sklepu internetowego/Serwisu Internetowego przez Klienta oraz przesyła Klientowi listę pytań w celu prawidłowego świadczenia zakupionego Produktu.
  2. Usługodawca w oparciu o uzyskane informacje przygotowuje projekt Dokumentacji.
  3. Usługodawca przekazuje Klientowi projekt Dokumentacji na Adres elektroniczny wskazany w Zamówieniu. Klient po otrzymaniu Dokumentacji zapoznaje się z nią, a następnie zgłasza uwagi do projektu Dokumentacji. Uwagi zgłaszane są na projekcie Dokumentacji w trybie rejestracji zmian.
  4. Podczas pracy nad tekstem przyjmujemy Dokumenty, w których nie zostało usunięte formatowanie tekstu oraz struktura Dokumentu. Preferowane formy komentowania w przypadku pracy grupowej nad Dokumentem to praca w trybie śledzenia zmian lub umieszczanie komentarza innym kolorem czcionki tak, aby nie naruszyć struktury Dokumentu.
  5. Usługodawca, po otrzymaniu projektu Dokumentacji z uwagami Klienta, ustosunkowuje się do nich niezwłocznie i przesyła ponownie do Klienta kolejną wersję. Zgłaszanie uwag przez Klienta może odbywać się wielokrotnie, aż do osiągnięcia wersji projektu Dokumentacji, do którego Klient nie zgłosi uwag.

Usługodawca na każdym etapie przygotowywania Dokumentacji uwzględni sugerowane przez Klienta zmiany w propozycji projektu Dokumentu, o ile są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Usługodawca przesyła na Adres elektroniczny Klienta ostateczną wersję Dokumentacji.
 2. Usługodawca udostępnia Klientowi Dokumentację (w ostatecznie ustalonej wersji) – w zależności od wybranego Produktu – na czas wskazany w Umowie Sprzedaży lub bezterminowo.
 1. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji i materiałów mających wpływ na tworzenie Dokumentu lub Dokumentacji.
 2. W przypadku braku kontaktu ze strony Klienta na etapie przygotowywania Dokumentacji (nie udzielanie odpowiedzi na wiadomość Adres elektroniczny wysyłaną do Klienta przez Usługodawcę na Adres elektroniczny podany w Zamówieniu) przez co najmniej 14 (czternaście) dni kalendarzowych, Usługodawca ma prawo odstąpić od wykonania Umowy. W takim przypadku Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanych prac, które Usługodawca może potrącić z ceny Usługi wpłaconej przez Klienta.

§ VIII

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
  1. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres elektroniczny: kontakt@legalweb.pl, Formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.legalweb.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
  2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta Adres elektroniczny lub w inny podany przez Klienta sposób.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu  Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres elektroniczny: kontakt@legalweb.pl, Formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.legalweb.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na Adres elektroniczny Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ IX

Odpowiedzialność Serwisu

 1. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i w udostępnianiu Serwisu, jeśli powodem jest: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy; działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy) lub siła wyższa.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać Produkt z należytą starannością.
 3. Usługodawca względem przedsiębiorców ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wyłącznie za szkodę poniesioną przez przedsiębiorcę bezpośrednio na skutek naruszenia przez Usługodawcę obowiązujących przepisów prawa albo niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności popełnienia błędów formalnych związanych z przygotowaniem Dokumentów, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywiście poniesionej.
 4. Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości dwukrotnego wynagrodzenia, wynikającego z opłaconej przez przedsiębiorcę faktury VAT, wystawionej z tytułu kwestionowanej przez Usługobiorcę Umowy sprzedaży. W przypadku kwestionowania konkretnego Produktu (Usługi) wchodzącego w skład pakietu, odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości dwukrotnej ceny, wskazanej za ten Produkt w cenniku Serwisu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Usługobiorców lub Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem lub prowadzenie swojej działalności w ramach Sklepu Internetowego/Serwisu Internetowego niezgodnie z przygotowaną przez Usługodawcę Dokumentacją lub obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie się i wywiązywanie się Klienta i klientów przedsiębiorcy z postanowień Dokumentacji w stosunku do Klienta lub klientów przedsiębiorcy.
 8. Usługodawca monitoruje stworzone przez siebie dokumenty oraz gwarantuje zgodność ich treści z obowiązującymi przepisami przez okres 12 miesięcy i ponosi w tym zakresie odpowiedzialność, pod warunkiem że Klient wykupi taki Produkt. Ponadto Klient winien w tym okresie stosować się do wytycznych Usługodawcy dotyczących konieczności modyfikacji Dokumentacji. Nie zastosowanie się do uwag i Usługodawcy zwalnia Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności i uprawnia go do odstąpienia od Umowy sprzedaży, bądź jej wypowiedzenia.

§ X

Odstąpienie od Umowy

 1. Usługodawca ma prawo odstąpić od realizacji Zamówienia z uzasadnionych przyczyn, w granicach dozwolonych obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności niezapłacenia przez Klienta ceny Usługi lub podania nieprawidłowych parametrów Zamówienia, w oparciu, o które Usługodawca dokonał wyceny, czy przygotował Dokument lub Dokumentację.
 2. W przypadku odstąpienia od realizacji Zamówienia Usługodawca dokona zwrotu wykonanej płatności w pełnej wysokości, na wskazane przez Klienta konto bankowe, niezwłocznie i nie dłużej niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od realizacji Zamówienia, chyba że Usługodawca i dany Klient ustalą inaczej, przy czym w przypadku Usługi już częściowo zrealizowanej Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanych pracy.
 3. Usługobiorcy prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje tylko i wyłącznie do chwili dokonania płatności za Produkt.

§ XI

Wypowiedzenie Umowy

 1. Klient może rozwiązać Umowę sprzedaży tylko na mocy porozumienia z Usługodawcą, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Usługodawcę przed rozwiązaniem wyżej wymienionej umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Usługodawca może rozwiązać Umowę sprzedaży w każdym czasie w granicach dozwolonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Usługodawcę przed rozwiązaniem wyżej wymienionej umowy oraz postanowień poniżej.
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług może nastąpić w zakresie konkretnego Produktu z jednoczesnym utrzymaniem świadczenia przez Usługodawcę innych usług drogą elektroniczną.
 4. Klient chcąc rozwiązać Umowę Sprzedaży, wysyła maila na Adres elektroniczny: kontakt@legalweb.pl z informacją o woli rozwiązania umowy, z zastrzeżeniem ustępów poniżej. Umowa ulega rozwiązaniu, jeżeli Usługodawca wyrazi na powyższe zgodę, przesyłając maila na Adres elektroniczny Klienta.
 5. Usługodawca, rozwiązuje umowę o świadczenie Usług, wysyłając wiadomość e-mail na Adres elektroniczny Klienta (Usługobiorcy) podany podczas składania Zamówienia, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 6. W przypadku rażącego naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w granicach dozwolonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usług, Usługodawcy przysługuje z racji charakteru i sposobu świadczonej Usługi wynagrodzenie proporcjonalne do poczynionych nakładów pracy.

§ XII

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami.
 2. Dane osobowe użytkowników Serwisu są traktowane jako dane poufne.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Usługodawca.
 4. Celem zbierania danych osobowych przez administratora jest:
  1. nawiązanie, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą a Usługobiorcą lub Klientem polegającego na świadczeniu przez Usługodawcę Usług elektronicznych lub sprzedaży Produktów,
  2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych lub
  3. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez okres ich przedawnienia.
 5. Usługodawca nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Usługobiorców i Klientów, bez ich wyraźniej zgody. Udostępnione mogą zostać jedynie na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.
 6. Usługobiorca i Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Mając na celusprawną realizację usługi Usługodawca ma także prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ XIII

Własność intelektualna

 1. Produkty tworzone przez Usługodawcę stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i stanowią własność Usługodawcy.
 2. Usługodawca zezwala Klientowi na korzystanie z Produktu do własnych celów w ramach prowadzonej przez Klienta działalności. Oznacza to, że poza wyżej wskazanym zakresem Klient nie jest upoważniony do wprowadzania do obrotu treści, których twórcą jest Usługodawca.
 3. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w szczególności: fotografie, grafiki, hasła, teksty, kompozycje graficzne, układy strony i podstron, logotypy, znaki słowno-graficzne korzystają z ochrony na podstawie prawach autorskich i są własnością Usługodawcy.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://www.legalweb.pl, bez zgody Usługodawcy.
 5. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://www.legalweb.pl w szczególności: fotografii, grafik, haseł, tekstów, kompozycji graficznych, układów strony i podstron, logotypów, znaku słowno-graficznego Serwisu tj. ciągu wyrazów legalweb.pl, stanowi naruszenie ustawy o prawach autorskich przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 6. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu bez zgody Usługodawcy jest równoważne z naruszeniem Regulamin.

§ XIV

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniany bezpłatnie w Serwisie. Użytkownik, Usługobiorca lub Klient mają możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Regulamin został sporządzony w języku polskim.
 3. Usługodawca, Usługobiorca i Klient są zobowiązani traktować jako poufne wszelkie udzielone wzajemnie informacje i dokumenty oraz nałożyć takie zobowiązanie poufności na wszystkie osoby mające styczność z nimi.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca, Usługobiorca i Klient zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastę
 5. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 6. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę lub Klienta pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać. W pozostałym zakresie zmiany wchodzą w życie 14 dni po ich opublikowaniu w Serwisie.
 7. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy lub Klienta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest przedsiębiorca będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
Top